BADANIE WODY - KRYTA PŁYWALNIA

NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z BADAŃ WODY – NR SB/116391/09/2022 z dnia 28.09.2022r. SPEŁNIA ONA WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE OKREŚLONE
W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 r., NATOMIAST SĄ NIEZNACZNE PRZEKROCZENIA FIZYKOCHEMICZNE, KTÓRE NIE STWARZAJĄ ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW.
---> WYNIKI